حفاظت لوله کشی ساختمان

حفاظت لوله کشی

1.لوله هایی که از زیر پی یا دیوار باربر ساختمان عبور می کنند باید دربرابر شکسته شدن براثر باروارده حفاظت شوند.در این حالت لوله باید در داخل غلاف فلزی قرار گیرد.قطر غلاف لوله در داخل پی باید حداقل دواندازه از قطر لوله بزرگتر باشد.

2.اگر لوله از داخل محیط یا مصالح خورنده ای که ممکن است بر سطح خارجی لوله اثر خوردگی داشته باشد عبور کندباید سطح خارجی لوله با اندود یا روکش مقاوم حفاظت شود.

3.آن قسمت از لوله کشی آب که در خارج از ساختمان وزیر کف ودر داخل زمین نصب می شود باید زیر خط تراز یخ بندان و درعمق مناسب قرار گیرد.

4.لوله های آب درداخل دیوارهای خارجی ساختمان یا هرجای دیگری که در معرض یخ زدن قرار گیرند باید با پوشش عایق حفاظت شوند.

5.اجزای لوله کشی که در کوچه.پارکینگ.گاراژیا فضاهای مشابه دیگر نصب می شوند یا باید توکارباشند ویا با روش های دیگری محافظت شوند.

6.اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی ولوله کشی آب غیرآشامیدنی مجاز نیست.

7.اتصال مستقیم بین لوله کشی آب سرد و لوله کشی آب گرم مصرفی مجاز نیست.

8.عمل ضدعفونی کردن لوله ها باید پس از انجام آزمایش تست و پیش از نصب لوازم لوله کشی صورت گیرد.

9.لوله کشی باید در مسیرهایی انجام شود که در اطراف لوله ودیگر اجزای لوله کشی فضای لازم برای بازدید.تعمیر.تعویض وکار با ابزار عادی وجود داشته باشد.

10.هیچ یک از شیرها.لوازم اندازه گیری دما و فشار ومانند آن ها نباید در اجزای ساختمان دفن شود.

11.برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و لرزش دستگاهها به اجزای ساختمان باید برروی لوله ها.بست ها و آویزها در نقاط مناسب لرزه گیرمورد تایید نصب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست نمایندگی